Smlouva poskytování služby ČEZ ON-LINE

poskytovatel:
ČEZ Prodej, a.s.
se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22581
IČO: 27232433
DIČ: CZ27232433

a

uživatel:
osobní údaje pro identifikaci smluvní strany uživatele byly vyplněny v registračním formuláři ČEZ ON-LINE

(poskytovatel a uživatel, dále společně také jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

tuto

Smlouvu o poskytování služby ČEZ ON-LINE

(dále jen „smlouva“).

 1. Předmět smlouvy
  1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli službu ČEZ ON-LINE (dále jen „ČOL“) v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a Podmínkami užívání služby ČOL, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
  2. Podmínky užívání služby ČOL vymezují podmínky založení účtu uživatele v ČOL, přístup a zabezpečení účtu uživatele v ČOL, jeho správu, ukončení užívání ČOL a výmaz účtu uživatele v ČOL.
 2. Cena
  1. Služba ČOL je poskytovatelem poskytována uživateli po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bezplatně.
 3. Povinnosti smluvních stran
  1. Poskytovatel je povinen zajistit uživateli řádné užívání ČOL a chránit osobní data uživatele před jejich zneužitím třetí osobou.
  2. Uživatel se zavazuje, že nebude uživatelský účet ani jednotlivé údaje, které umožňují registraci nebo přístup k uživatelskému účtu, zpřístupňovat třetím osobám. Svůj účet i zmíněné údaje je uživatel dále povinen zabezpečit proti zneužití třetími osobami. Porušení této povinnosti je poskytovatelem považováno za podstatné porušení této smlouvy.
 4. Ukončení smlouvy
  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Tato smlouva může být ukončena:
   1. Dohodou smluvních stran.
   2. Písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou v délce 1 (slovy: jednoho) měsíce, která počne plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
   3. Písemným odstoupením od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v Podmínkách užívání služby ČOL.
 5. Ostatní a závěrečná ujednání
  1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, a to příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
  2. V případě, že se stane nebo se ukáže některé ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným a účinným, které v co nejvyšší možné míře respektuje smysl neplatného nebo neúčinného ustanovení.
  3. Smluvní strany jsou povinny v případě vzájemného sporu vyplývajícího z této smlouvy nebo vzniklého v souvislosti s touto smlouvou vyvinout maximální možné úsilí k jeho smírnému řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, budou všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
  4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasného projevu uživatele učiněného při registraci uživatelského účtu v ČOL směřujícího k uzavření této smlouvy.
  5. Informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovatelem uvedeny v Podmínkách užívání služby ČOL.

Příloha č. 1: Podmínky užívání služby ČOL

ČEZ Prodej, a.s.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář