Podmínky užívání služby ČEZ ON-LINE (dále jen „Podmínky užívání“)

Podmínky užívání služby ČEZ ON-LINE (dále jen „Podmínky užívání“)

Účinné od 15. 11. 2018

Těší nás, že jste se rozhodli využívat službu ČEZ ON-LINE, a věříme, že vám on-line správa uživatelského účtu pro odběr elektřiny, plynu a případně dalších produktů z naší nabídky zajistí větší pohodlí a úsporu času.

ČEZ Prodej, s.r.o.

ČEZ Prodej, s.r.o.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Pokud u nás máte uzavřenou platnou a účinnou smlouvu, můžete ji snadno spravovat on-line prostřednictvím služby ČEZ ON-LINE.

Službu ČEZ ON-LINE (dále jen „ČOL“) poskytuje společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433, pro své zákazníky nebo potencionální zákazníky bezplatně na základě Smlouvy o poskytování služby ČOL. Technickou podporu ČOL zajišťuje společnost ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 26470411.

Abychom mohli plnit naše povinnosti ze Smlouvy o poskytování služby ČOL a povinnosti uložené právními předpisy a chránit naše oprávněné zájmy, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a některé další údaje, které jste nám v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služby ČOL poskytli. Tyto údaje zpracováváme pro účely uzavření Smlouvy o poskytování služby ČOL, poskytování plnění dle této smlouvy, k jejímu ukončení a uplatňování práv z této smlouvy. Vaše osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služby ČOL budeme uchovávat po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytování služby ČOL. Proti zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů máte právo kdykoliv podat námitku. Více informací o zpracování osobních údajů včetně svých práv naleznete na našich webových stránkách www.cez.cz/udaje v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

ČOL můžete využívat, pokud od nás odebíráte elektřinu, plyn nebo jiné služby, např. Mobil od ČEZ, ČEZ Servis vytápění apod. (dále jen „Produkty“), a máte s námi uzavřenu alespoň jednu platnou a účinnou smlouvu. ČOL můžete využívat také v případě, že jste zákazníkem společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

V případě, že s námi nemáte uzavřenou žádnou platnou a účinnou smlouvu na Produkty a platnou a účinnou smlouvu nemáte uzavřenou ani se společností ČEZ Teplárenská, a.s., můžete ČOL používat v tzv. omezeném režimu. Omezený režim vám umožňuje například sjednání Produktů, zadání vybraných požadavků nebo rezervaci termínů schůzek v našich Zákaznických centrech a řadu dalších služeb.

Přístup do ČOL získáte založením uživatelského účtu. Třetí osoba za vás může založit uživatelský účet pouze na základě vaší písemné plné moci, která nám musí být doložena. Pokud zakládáte účet v ČOL pro vaši firmu, může přístup do ČOL získat osoba, která vaši firmu zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku, nebo pověřená osoba, která doloží zmocnění.

ČOL poskytuje přehled o vašich jednotlivých smlouvách a Produktech, umožňuje sjednání vybraných Produktů a vyřízení vybraných zákaznických požadavků za využití elektronických prostředků komunikace na dálku.

ZALOŽENÍ, PŘÍSTUP A ZABEZPEČENÍ ÚČTU

Pokud chcete používat ČOL, je třeba založit si uživatelský účet a ten řádně zabezpečit. Správu svého účtu můžete svěřit někomu jinému, pokud nám bude předložena plná moc.

K užívání ČOL je zapotřebí, abyste si zřídili uživatelský účet. Ten si zřídíte na základě úspěšné registrace, která zahrnuje i ověření vaší identity, a zabezpečení přístupu do ČOL heslem. Při registraci jste povinni uvést vlastní e-mail (při zakládání firemního účtu uvede e-mail osoba, která vaši firmu zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku nebo na základě zmocnění), který máte ve své plné dispozici a pod svojí výhradní kontrolou a který ještě není použit u jiného uživatelského účtu v ČOL.

Užíváním ČOL akceptujete následující Podmínky užívání a zavazujete se, že nebudete svůj uživatelský účet ani jednotlivé údaje, které umožňují registraci nebo přístup k uživatelskému účtu, zpřístupňovat třetím osobám. Svůj účet i zmíněné údaje jste povinni zabezpečit proti zneužití třetími osobami.

V rámci tohoto závazku jste povinni dodržovat minimálně následující opatření:

  • Přihlašovací e-mail (uživatelské jméno), heslo ani další údaje a dokumenty, které umožňují registraci, ani přístup k vašemu uživatelskému účtu nikomu nezpřístupňujte ani nesdělujte a maximálně je chraňte.
  • Používejte bezpečná a silná hesla (za silné heslo lze považovat kombinaci osmi znaků obsahující malá a velká písmena, číslice a symboly), která ztíží zneužití nebo neoprávněné užití vašeho účtu.
  • Nepovolujte v prohlížeči zapamatování vašeho hesla k uživatelskému účtu a pravidelně ho měňte.
  • ČOL používejte, jen pokud k přístupu využíváte zařízení, software a internetové připojení zaručující bezpečnost a dostatečnou ochranu před zneužitím.
  • Odhlaste se z ČOL vždy, když se budete vzdalovat od počítače nebo když ukončíte užívání ČOL.
  • Neprodleně nám na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 810 820 nebo na e-mail cez@cez.cz oznamte každou skutečnost, která by mohla vést ke zneužití vašeho účtu v ČOL.

V případě, že chcete v rámci svého uživatelského účtu spravovat účty jiných zákazníků, můžete požádat o tzv. přirazení účtů. Přiřazení účtů neprovedeme bez doložení prokazatelného výslovného souhlasu zákazníka, jehož účet má být přirazen k Vašemu. Souhlas je možné udělit také elektronicky, a to potvrzením odkazu zaslaného na e-mail, který je veden jako smluvní údaj u zákazníka, jehož účet má být přiřazen k účtu jiného zákazníka. Upozorňujeme, že v případě přirazení účtů osoba, která požádala o přiřazení účtu a bude přiřazený účet spravovat, může s přiřazeným účtem libovolně nakládat a nahlížet na všechny údaje s ním spojené. Uživatel přiřazeného účtu může i přes výše uvedené svůj účet nadále využívat.
Pokud při přiřazení účtu bude zjištěno, že byla při registraci do ČEZ ON-LINE použita na vašem i přiřazovaném účtu stejná emailová adresa, dojde k tzv. sloučení účtů, kdy sloučený účet zanikne a zákazník, jehož účet byl sloučen, ztratí dispozici nad správou svého účtu.
I přes výše uvedené si vyhrazujeme právo neprovést sloučení, budeme-li mít pochyby o tom, že souhlas zákazníka, jehož účet má být sloučen, byl svobodný a vědomý.

Váš uživatelský účet a zákaznická data chráníme proti zneužití vyjma případů, kdy bez našeho zavinění dojde ke zneužití v důsledku vyzrazení nebo zpřístupnění přihlašovacího e-mailu (uživatelského jména), hesla či dalších údajů nebo dokumentů, které umožňují registraci nebo přístup k vašemu uživatelskému účtu.

Jakékoliv zneužití ČOL z vaší strany je zakázáno a za předpokladu, že k němu prokazatelně dojde, jste odpovědni za vzniklou škodu.

Pokud využíváte služby ČOL bez s námi platně uzavřené smlouvy na Produkty a stanete se naším zákazníkem, potom dojde ke spárování vašeho zákaznického účtu s vaším uživatelským účtem v ČOL.

K ČEMU MŮŽETE ČOL VYUŽÍT

Chceme, abyste požadavky, které se týkají Produktů, jež od nás využíváte, mohli spravovat jednoduše on-line – např. měnit kontaktní údaje nebo způsob placení, ale i změnit nebo upravit smlouvu.

ČOL umožňuje naši vzájemnou komunikaci (např. zadávání zákaznických požadavků, změnu kontaktních údajů, zasílání a přijímání oznámení a jiných sdělení), která se staví na roveň ostatním již užívaným způsobům komunikace mezi námi, které jsme si sjednali v rámci jednotlivých smluv a platných všeobecných obchodních podmínek k těmto smlouvám, a doplňuje je.

Komunikace prostřednictvím ČOL se považuje za komunikaci v písemné formě. Písemná sdělení zaslaná prostřednictvím ČOL druhé straně se považují za doručená v okamžiku, kdy jsou v ČOL druhé smluvní straně zpřístupněna.

V ČOL můžete v rámci svého uživatelského účtu spravovat smlouvy uzavřené s námi, které v ČOL přiřadíte ke svému uživatelskému účtu.

Správa smluv v ČOL umožňuje zadání požadavku na jednostrannou změnu nebo doplnění přiřazené smlouvy prostřednictvím on-line formulářů. My zpřístupněním a vy využitím takového on-line formuláře projevujete souhlas s tímto způsobem zaslání požadavku na změnu smlouvy, který doplňuje další způsoby sjednané v této smlouvě nebo v příslušných platných všeobecných obchodních podmínkách. O změnu smlouvy požádáte vyplněním údajů do on-line formuláře a následným odesláním požadavku kliknutím na příslušné tlačítko (např. „OK“, „Souhlasím“, „Provést“, „Potvrdit“ apod.).

Odpovídáte za aktuálnost, správnost a úplnost osobních údajů a dalších informací, které nám v rámci ČOL uvedete nebo sdělíte.

Prostřednictvím ČOL získáváte základní přehled o jednotlivých Produktech, které máte sjednány na základě přiřazených smluv. Tento zpřístupněný přehled má informativní charakter a uvádí vybrané údaje, které se týkají jednotlivých smluvních vztahů mezi vámi a námi. Informace z našeho zdrojového systému vám zprostředkováváme v takové formě, aby byly kompletní a správné. S ohledem na komplexitu informací není ale vždy možné poskytnout 100% správnost dat mezi ČOL a naším zdrojovým systémem, např. z důvodu plánovaných odstávek či poruch. V případě zjištění těchto nesrovnalostí nás prosím bezodkladně informujte na naší zákaznické lince 800 810 820 nebo na e-mailu cez@cez.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud budeme měnit podmínky užívání ČOL, dostanete od nás vždy včas zprávu, kterou vám pošleme do ČOL a na váš e-mail, který jste si zvolili při registraci. Váš uživatelský účet můžeme v uvedených případech zrušit a v případě nutnosti můžeme omezit nebo ukončit provozování ČOL.

Službu ČOL poskytujeme bezplatně, a proto si vyhrazujeme právo tyto Podmínky užívání jednostranně měnit nebo zcela nahradit novými. Oznámení, které bude obsahovat nové znění Podmínek užívání a datum účinnosti této změny, vám doručíme prostřednictvím ČOL nejpozději 14 dní před jejich účinností. V případě, že s navrženou změnou Podmínek užívání nesouhlasíte, můžete užívání ČOL kdykoliv ukončit a od Smlouvy o poskytování služby ČOL odstoupit. Pokud budete ČOL užívat i po datu účinnosti změny Podmínek užívání, vyjadřujete tím souhlas s novým zněním Podmínek užívání.
Vyhrazujeme si právo provoz nebo užívání ČOL bez udání důvodu kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit. Stejně tak i vy můžete kdykoliv užívání ČOL bezplatně ukončit kontaktováním naší zákaznické linky 800 810 820, návštěvou některého z našich Zákaznických center nebo přímo v aplikaci ČOL.

Vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služby ČOL a zrušit váš uživatelský účet, zejména v případech, kdy:

  • budete jednat v rozporu s těmito Podmínkami užívání,
  • se do ČOL nepřihlásíte déle než 36 měsíců od svého posledního přihlášení.

Vzhledem k bezplatnému poskytování služby ČOL neodpovídáme za majetkovou ani nemajetkovou újmu, která vám vznikne v souvislosti s užíváním ČOL. Zejména neodpovídáme za následky výpadku služby ČOL, za následky, které může mít zpřístupnění uživatelského účtu, telefonu nebo e-mailu vámi třetí osobě, tj. zneužití ČOL třetí osobou, za následky úniku vašich dat způsobené závadným stavem zařízení, softwaru nebo připojení, které využíváte pro přístup do ČOL, nebo jejich zneužitím.

Tyto Podmínky užívání jsou platné a účinné od 15. 11. 2018.

ČEZ Prodej, a.s.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář