EKO KOM – Má to smysl, třídit odpad

EKO KOM – Má to smysl, třídit odpad

EKO KOM - Má to smysl, třídit odpad

EKO KOM – Má to smysl, třídit odpad

 

Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systému nakládání s komunálním odpadem, je dodržovaní systému občany tak, jak je nastaven obecní vyhláškou. V praxi to znamená správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky a jejich shromažďování na příslušná místa a do příslušných nádob v určených termínech.

Z toho vyplývá, že občan musí být informován, které složky má z domovního odpadu vytřídit, kde je má skladovat a kam a kdy je odložit.

správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky

správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky

Druhou důležitou složkou komunikace je motivace obyvatel. Občan by měl být přesvědčen o tom, že je správné (nebo alespoň nutné) chovat se tak, jak mu obecní vyhláška velí.

Obecné poznatky o postojích obyvatel k hospodaření s odpady, požadované informace

Požadované informace lze rozdělit na informace praktického a obecného charakteru:

praktické informace (nejčastěji místního charakteru) zajímají především „začátečníky“, kteří doposud nemají relevantní informace o třídění:

 • jak správně třídit jednotlivé složky odpadu (co patří a nepatří do kontejneru)
 • umístění nejbližších sběrných míst a kontejnerů pro tříděný odpad
 • harmonogram svozu odpadu v místě bydliště,
 • jak je upraven režim skládek, jak probíhá recyklace/likvidace jednotlivých kategorií odpadu, atd.

Společným jmenovatelem všech těchto informací je praktická využitelnost těchto informací při každodenním nakládání s odpady.

obecné informace zajímají občany, kteří mají praktické informace k dispozici a zajímají se spíše o obecnější témata spojená s tříděním odpadů:

 • informace poukazující na důležitost třídění v kontextu ochrany životního prostředí,
 • vysvětlení dopadů legislativní úpravy v ČR,
 • informace, které by přiblížily vlastní průběh zpracování odpadů,
 • možnosti a formy využití druhotných surovin, atd.

Jedná se o nedostatek informací obecných (legislativa a povinnosti z ní vyplývající) i praktických (nakládám s odpady správně?, kde se dozvím další informace?, kdy se sváží který druh odpadu).

Z průzkumů nadále vyplývá, že lépe jsou většinou informovaní občané žijící ve velkoměstech a v malých obcích, hůře jsou informováni obyvatelé středně velkých obcí a měst, zejména pak  obyvatelé sídlišť a činžovních domů.

Preferované komunikační prostředky

Již zmíněné průzkumy také uvádějí, jaké informační zdroje veřejnost preferuje. Polovina obyvatel by si přála být informována o třídění prostřednictvím letáků distribuovaných v místě bydliště, přibližně stejná část by uvítala, pokud by nacházela informace o třídění přímo na obalech jednotlivých výrobků a ve stejné míře jsou preferovány rovněž informace umístěné na kontejnerech. Naopak nejméně preferovanými  informačními prostředky jsou besedy, rozhlasové relace a vývěsky v domě.

 

Komunikační prostředky seřazené dle preference obyvatel:

 1. Informace na kontejnerech
 2. Letáky
 3. Televize
 4. Místní tisk
 5. Vývěska v domě
 6. Dopis do schránky
 7. Rozhlas
 8. Besedy

Informace by tedy měly být dobře dostupné. Jako nejvhodnější v obcích se jeví  místní média (zejména tisk, popř. rozhlas a TV), informace přímo na kontejnerech (nálepky) a letáky (dopisy) do schránek. Jiné formy poskytování informací (tj. vývěsky v domě, besedy, diskuse) jsou vzhledem k nízké preferenci ze strany obyvatel doplňkové či podpůrné komunikační nástroje, které mohou oslovit pouze omezenou část populace

Cílové skupiny

Výběr cílových skupin závisí vždy na konkrétní situaci v daném regionu a zaměření místní informační kampaně. Rozdělení obyvatelstva do jednotlivých skupin je třeba přizpůsobit cílům informační kampaně. Dělí se podle věku a hospodářské aktivity, nejlépe na občany ve věku neproduktivním, produktivním a případně postproduktivním. Dalším možným rozdělením populace je dělení do cílových skupin podle zástavby, např. na obyvatele panelových sídlišť, vilové zástavby, důchodců žijících v DPS, nebo žáky místní školy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář