Ohlášení drobné stavby – vodovodní nebo kanalizační přípojky

U drobných staveb, které plní doplňkovou funkci k hlavní stavbě a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí postačí ohlášení stavebnímu úřadu.

Ohlášení drobné stavby

Ohlášení drobné stavby

Drobné stavby jsou:
přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a výška 5 ma nejsou navzájem provozně spojeny s dosavadní stavbou (např. kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení na nádoby na odpadky. stavby pro chov drobného zvířectva, čekárny, stavby sportovních zařízení apod.),
podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a hloubka 3 m (např. žumpa, sklepy), stavby organizaci na lesní půdě sloužící k zajištění lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5m (např. sklady krmiva, nářadí nebo hnojiva), oplocení, přípojky staveb a pozemků na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci všech staveb a pozemků a připojení drobných staveb a pozemků na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby, nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přechody přes chodníky a na sousední pozemky, propustky apod.
Ohlášení stavebnímu úřadu postačí i při specifikovaných stavbách elektronických komunikačních sítí a při jejich výměně nebo doplněny, když nedojde ke změně stavby.
Stavebník je povinen uskutečnění drobné stavby předem písemně ohlásit stavebnímu úřadu a začít provádět drobnou stavbu může pouze na základě písemného oznámení stavebního úřadu, že proti jejímu uskutečnění nemá námitky, ve lhůtě do dvou let od jeho doručení, pokud stavební úřad neurčí jinak.
Stavební úřad může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení.
Potřebné je doložit tyto doklady: doklad, kterým se prokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemku, souhlas spoluvlastníků, pokud nejsou všichni i stavebníky, jednoduchý situační výkres a stavební řešení stavby ve dvou vyhotoveních, jednoduchý technický popis stavby.
Pro přípojky staveb a pozemků vyjádření příslušného správce sítě k připojení.
Při uskutečňování na zemědělské půdě stanovisko Obvodního pozemkového úřadu .
Při uskutečňování drobné stavby svépomocí prohlášení kvalifikované osob.
Při použití sousedních nemovitostí vyjádření vlastníka této nemovitosti
Doba vyřízení je do 30 dnů od podání ohlášení, příp. jeho doplnění.
Související předpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Sb. (Stavební zákon), ve znění novel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 CFU

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář