Požární bezpečnost stavby

Požární bezpečnost stavby (projekt požární ochrany)

Požární bezpečnost staveb je schopnost stavebních objektů bránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku v případě požáru.

Požární bezpečnost stavby

Požární bezpečnost stavby

Nabízíme dlouhodobou spolupráci projektantům a architektům, vypracujeme protipožární bezpečnost stavby rychle a za rozumné ceny.

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikatel má povinnosti na úseku ochrany před požáry podle § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 CFU o ochraně před požáry ve znění pozdějších předpisů, tj zajistit, aby se při vypracovávání projektové dokumentace staveb, při provádění staveb a při jejich užívání, jakož i při změně užívání staveb řešili a dodržovali požadavky požární bezpečnosti staveb; požadavky na protipožární bezpečnost staveb při projektování staveb, provádění staveb, užívání staveb a změně v užívání staveb stanoví obecně závazný právní předpis, který vydá ministerstvo.

Požární ochrana a požární ochrana budov se zajišťuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby, tj specialistou požární ochrany, vypracováním řešení požární bezpečnosti v projektové dokumentaci staveb – projektem požární ochrany.

Projekt protipožární bezpečnosti stavby – podklady:

půdorysy jednotlivých podlaží stavby v měřítku, s kótami, s legendou (účel) a plochou (v m2) místností
řez stavby
situace – může být i kopie z katastrální mapy
technická zpráva – popis (materiály) svislých a vodorovných stavebních konstrukcí (stěny, stropy)
Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby

(Poivnnosť vypracovat požárněbezpečnostní charakteristiku stavby byla zrušena novelou zákona č. 314/2001 CFU s platností od září 2015.)

Na základě § 4 písmene m) zákona 314/2001 CFU o ochraně před požáry ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba a fyzická osoba – podnikatel za účelem předcházení vzniku požárů, je povinna zajistit vypracování dokumentace o požiarnobezpečnostnej charakteristice užívané stavby, pokud její projektová dokumentace neobsahuje řešení požární bezpečnosti stavby. Obsah dokumentace o požárně-bezpečnostní charakteristice stavby stanoví obecně závazný právní předpis, vyhláška MV ČR 121/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů.

Požárněbezpečnostní charakteristiku užívané stavby je třeba vypracovat pro stavbu, která byla vybudována před rokem 1982 a nebyl změněn v průběhu jejího užívání účel využití této stavby jako ani dispoziční řešení této stavby (změna účelu místností, jiné rozmístění nebo uspořádání místností, změna vchodů, východů, schodišť apod.). V případě, že k uvedeným změnám došlo je nutné vypracovat pro stavbu řešení požární bezpečnosti stavby.

Ke vypracování požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby je třeba zajistit projektovou dokumentaci stavby, pokud projektová dokumentace stavby není k dispozici přímo v dané organizaci, je možné ji vyžádat ze státního archivu.

Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby – podklady:

dispoziční řešení půdorysů stavby, řez stavby a situaci okolní zástavby
technickou správu dané stavby, uvést materiálovou skladbu objektu
popis stávající hydrantové sítě, s určením dimenze potrubí a vzdálenosti nejbližšího hydrantu

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář