Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky – Informační letáček k integračnímu kurzu

Informační letáček k integračnímu kurzu

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky

Integrační kurz v podstatě zahrnuje 700 lekcí a probíhá v němčině. Je rozdělen na základní a pokročilý jazykový kurz, stejně jako orientační kurz. Základní a pokročilé (kurzy), obsahující 600 hodin možnost opakovači jednorázovém 300 hodin, z nichž každý se skládá ze tří částí s různými cenové hladiny. Před zahájením jazykového kurzu bude proveden test umístění, který klasifikuje účastníky jazykového kurzu. Na konci jazykového kurzu bude proveden test jazykové zkoušky, „německý test imigrantů“. Na orientačním kurzu, který se koná po jazykovém kurzu a končí zkouškou „Život v Německu“, je v podstatě 100 lekcí.

Pokud je to nutné, cílové skupiny lze nastavit na způsobilé integračních kurzů pro speciální, které obsahují 900 vyučovacích hodin s unikátním znovuzískání 300 výuky v jazykovém kurzu a v podstatě 100 lekce v orientačním kurzu:

  • Kurz gramotnosti: pro ty, kteří nemohou dostatečně číst nebo psát.
  • Sekundární integrace studentů: pro ty, kteří se naučili číst a psát v jiném než latinském psacím systému.
  • Kurz pro integraci mládeže: pro ty, kteří již nejsou povinni navštěvovat školu a ještě nedosáhli věku 27 let
  • Rodiče nebo ženské kurzy : pro ty, kteří nejsou schopni navštěvovat kurzy obecné integrace z rodinných nebo kulturních důvodů.
  • Podporovaný kurz: pro ty, kteří mají zvláštní potřebu jazykové výuky.
  • Intenzivní kurz ; Nárok na kterém se očekává, že výsledek testu umístění úspěšnou účast ve hodinový obvod 400 výuky v jazykovém kurzu a 30 lekcí v orientačním kurzu.
  • Podporovaný kurz pro osoby se zdravotním postižením.

Úspěšná účast na integračním kurzu je certifikována Spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky s „Certifikačním integračním kurzem“.

Integrationskursverordnung podrobně upravuje provádění kurzů.

Tento leták obsahuje informace pro cizince a německé občany, kteří jsou na žádost o integrační kurz přijati Spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky. Leták je dostupný v mnoha cizích jazycích.

Informační letáček k integračnímu kurzu pro cizinky a cizince žijící již delší dobu v Německu, občanky a občany Unie, občanky a občany členských států Evropského hospodářského prostoru, a německé státní příslušníky bez dostatečných znalostí německého jazyka.
Milá spoluobčanko, milý spoluobčane,
žijete-li jako cizinka nebo cizinec již delší dobu v Německu nebo jste-li občankou nebo občanem Unie nebo jste občankou nebo občanem členského státu Evropského hospodářského prostoru nebo nemáte-li jako Němka nebo Němec dostatečné znalosti německého jazyka, můžete požádat Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky o povolení k účasti na integračním kurzu. Děti, mládež a mladí dospělí, kteří ještě chodí do školy, se integračního kurzu zúčastnit nemohou.
Co je integrační kurz?
Všeobecný integrační kurz se skládá z jazykového kurzu v rozsahu 600 vyučovacích hodin a z orientačního kurzu v rozsahu 100 vyučovacích hodin. Jazykový kurz je rozdělen do jednotlivých etap, skládajících se vždy ze 100 vyučovacích hodin. Prvních 300 vyučovacích hodin se nazývá základní jazykový kurz, dalších 300 vyučovacích hodin je nástavbový jazykový kurz. V jazykovém kurzu se naučíte slovní zásobě, kterou potřebujete v každodenním životě pro běžnou domluvu a psaní. K tomu patří kontakty s úřady, rozhovory se sousedy a kolegy v práci, psaní dopisů a vyplňování tiskopisů. Orientační kurz vás informuje o životě v Německu a zprostředkuje vám vědomosti o právním řádu, kultuře a o mladších dějinách země. Existují rovněž speciální integrační kurzy, například pro ženy, rodiče, mladistvé a osoby, které ještě neumějí dobře číst a psát. Tyto kurzy trvají 1.000 vyučovacích hodin. Když se budete obzvlášť rychle učit, můžete navštěvovat intenzivní kurz. Ten trvá 430 vyučovacích hodin. Který kurz je pro vás ten správný a s kterou etapou kurzu byste měli začít, zjistí testem před začátkem kurzu organizátor kurzu.
Účast na závěrečném testu
Závěrečný test se skládá z jazykového testu a z testu k orientačnímu kurzu. Když v jazykovém testu prokážete dostatečné znalosti z německého jazyka a obstojíte v testu k orientačnímu kurzu, ukončili jste integrační kurz úspěšně a obdržíte certifikát o jeho absolvovaní „Zertifikat Integrationskurs“ (Certifikát o integračním kurzu). Pokud jste v závěrečném testu neobstáli, dostanete pouze potvrzení o dosaženém výsledku. Účast na závěrečném testu je bezplatná.

Výhody z účasti na integračním kurzu
Cizinky a cizinci pocházející ze země, které nepatří k Evropské unii, musí splňovat určité předpoklady, aby získali v Německu právo na pobyt na dobu neurčitou. Kromě jiného musíte mít dostatečné znalosti němčiny a základní znalosti o právním a společenském řádu a o životních poměrech v Německu. Úspěšným absolvováním integračního kurzu jsou tyto podmínky splněny. Kromě toho můžete potom případně získat dříve německé občanství. Znalosti německého jazyka, které jste získali v integračních kurzech, vám navíc ulehčí každodenní život v Německu a zvýší vaše šance na trhu práce.
Povolení účasti na integračním kurzu Spolkovým úřadem a přihlášení se u organizátora kurzu
Vyplňte prosím žádost o povolení úplně a čitelně. Můžete se obrátit i na některého z organizátorů kurzu ve vaší blízkosti, který vám s vyplněním žádosti pomůže. Žádost zašlete regionální pobočce Spolkového úřadu příslušné pro vaše bydliště. Když vám bude účast na integračním kurzu povolena, obdržíte písemné potvrzení od Spolkového úřadu (Berechtigungsschein – Oprávnění k účasti na kurzu). Zároveň dostanete seznam organizátorů kurzů, kteří organizují integrační kurzy v regionu vašeho bydliště. Vaše povolení účasti na integračním kurzu platí jeden rok. V potvrzení je pod „Oprávnění k účasti je platné do…“ uvedeno datum, do kterého se můžete u některého organizátora kurzu přihlásit na integrační kurz. Přihlaste se proto na integrační kurz na místě, které Vám bylo oznámeno, a předložte tam Vaše potvrzení o oprávnění k účasti na kurzu. Pokud Vám nebylo oznámeno žádné konkrétní místo, přihlaste se co nejdříve u organizátora dle Vašeho výběru. Abyste se mohli na kurzu zúčastnit co nejdříve, může Vás spolkový úřad poslat k určitému organizátorovi. Organizátor kurzu vám musí oznámit předpokládaný začátek kurzu. Kurz by neměl začít později než šest týdnů po vašem přihlášení. Pokud v této době nebude otevřen žádný integrační kurz, musí vás o tom organizátor kurzu informovat. V případě změny organizátora Vám musí původní organizátor kurzu vrátit povolení zúčastnit se kurzu. Upozorňujeme Vás, že Vaše oprávnění zúčastnit se kurzu zaniká, pokud z vlastních důvodů nezačnete s integračním kurzem nejpozději rok po přihlášení, nebo svoji účast přerušíte na období delší, než jeden rok.
Řádná účast na kurzu
Měli byste se zúčastnit kurzu, pokud chcete splnit cílový kurz integrace. To znamená pravidelně docházet na školení a zúčastnit se závěrečné zkoušky.
Řádná účast na kurzu je pro vás důležitá i tehdy, pokud si přejete opakovat vyučovací hodiny jazykového kurzu později. Váš školitel vám zajistí písemné potvrzení účasti, pokud o ně požádáte. Obecně platí, že školitele můžete změnit až po dokončení části kurzu. Změna je možná pouze po ukončení části kurzu, pokud se objeví zvláštní okolnosti, jako je například stěhování, změna celodenního kurzu na půldenní kurz, v rámci péče o děti, nebo při zahájení vzdělávání nebo výdělečné činnosti.
Poplatky za integrační kurz
Organizátorovi kurzu musíte zaplatit příspěvek ve výši 1,95 EUR za vyučovací hodinu. Příspěvek musí být uhrazen před začátkem každé etapy kurzu v rozsahu 100 vyučovacích hodin a před orientačním kurzem. Budete-li ve vyučování chybět, příspěvek za zameškané hodiny vám nebude vrácen. Pokud nemáte vlastní příjem, musí příspěvek zaplatit osoba, která k vám má vyživovací povinnost.
Od příspěvku můžete být osvobozen/a v případě, že pobíráte podporu v nezaměstnanosti II nebo podporu na živobytí (sociální podporu), nebo když je vám kvůli vašemu nízkému příjmu zatěžko příspěvek uhradit. O osvobození od příspěvku musíte zažádat písemně u regionální pobočky Spolkového úřadu, která je pro vás příslušná (viz seznam adres). Přiložte prosím doklad o vaší finanční nouzi (kopii příslušného potvrzení, např. výměr podpory v nezaměstnanosti II, sociální podpora, příspěvek na bydlení, příspěvek na vzdělání (BAFöG), přídavky na děti, dávky podle zákona o poskytování azylu uchazečům, osvobození od poplatků za školku,osvobození od poplatků za veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání, jízdenka pro sociálně slabé na místní MHD atd.). Žádost podejte prosím, pokud možno, před zahájením účasti v kurzu. Podáte-li žádost během účasti na kurzu, není v zásadě možné osvobodit Vás od příspěvku zpětně od začátku kurzu.
Hlídání dětí
Pokud potřebujete během účasti na integračním kurzu hlídání dětí, spojte se s organizátorem kurzu. Tento Vás bude informovat o možnostech hlídání.
Proplácení příspěvku na náklady kurzu
Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky vám může proplatit 50% ceny, kterou jste již uhradili, pokud jste úspěšně složili závěrečnou zkoušku po 8. prosinci 2007. To nicméně platí pouze tehdy, pokud od prvního vystavení potvrzení o způsobilosti k účasti na kurzu a složením závěrečné zkoušky neuplynulo více než dva roky. Chcete-li obdržet příspěvek, musíte podat žádost na příslušnou regionální pobočku Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky.
Cestovní výdaje
Osvobodil-li Vás Spolkový úřad od zaplacení příspěvku, můžete dostat příspěvek na cestovní výdaje na integrační kurz. Příspěvek se vyplácí jako paušální náhrada za den kurzu. Předpokladem ale vždycky je, že místo kurzu je vzdálené alespoň 3 km od místa Vašeho bydliště. Žádost o příspěvek na cestovní výdaje musíte podat na příslušném regionálním úřadu Spolkového úřadu. Opakování následného jazykového kurzu
Pokud jste neprokázali dostatečné znalosti němčiny při jazykovém testu, můžete jednou opakovat až 300 vyučovacích hodin jazykového kurzu a znovu se bezplatně zúčastnit jazykového testu. Předpokladem k tomu je, že jste se pravidelně podílel/a na vyučování. Účast na jazykovém kurzu není nezbytná, pokud docházíte na kurzy čtení. O účast na opakovaných lekcích musíte podat žádost na příslušné regionální pobočce Spolkového úřadu pro migraci s uprchlíky.
Další, co musíte vědět
Všechny přihlášky uvedené v tomto oznámení vám poskytne školitel, místní imigrační kancelář nebo příslušná regionální pobočka. Formuláře najdete také na internetové adrese www.bamf.de. Pokyny obsahují nejdůležitější informace pro vaši účast v kurzu pro integraci. Váš školitel vám poskytne informace o dalších údajích. Využijte také nabídek konzultačních kanceláří pro imigranty a imigračních služeb pro mládež. Tyto kanceláře vám pomohou se žádostmi, odpovědí na vaše dotazy a budou se zabývat vašimi problémy, pak pro vás najdou vhodný integrační kurz. Imigrační kanceláře a imigrační služby pro mládež ve vašem okolí vám pomůže najít místní imigrační kancelář, příslušná regionální pobočka Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky nebo je najdete na internetové adrese www.bamf.de. Dbejte prosím na to, že během účasti na integračním kurzu nejste zákonně úrazově pojištěni.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář