Praha Zličín, Sazovická 488 – domovní řád

Domovní Řád

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů,bytů, nebytových prostor a společných částí domu, jakož i základní vzájemná práva a povinnosti mezi vlastníky a nájemníky.

Čl. 2
Základní pojmy
1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
3) Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem
používány (např. sklepy, parkovací stání apod.)
4) Společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, kočárkárny, kotelny, rozvody teplé a studené vody, plynu, elektřiny, kanalizace, společné antény (i když jsou umístěny mimo dům). Dále se za společné části domu považuje příslušenství domu (např. oplocení) a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.

Čl. 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu
1) Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje občanský zákoník a stanovy společenství vlastníků domu.
2) Vlastníci/nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno
prostředí zajišťující ostatním nájemcům/vlastníkům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního/vlastnického vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
3) Vlastník/nájemce je povinen po předchozím oznámení správce umožnit vstup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce/vlastníka.

Čl. 4
Držení domácích zvířat
1) Vlastník/nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě.

Čl.5
Užívání společných částí (prostor a zařízení) domu
1) Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezení práv ostatních nájemců/vlastníků v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu není ve společných prostorách bez předchozí domluvy s výborem SVJ dovoleno.
2) Vlastníci/nájemci jsou povinni zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně. Dále pak zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
3) Ve společných částech domu (chodby, výtahy, kočárkárny a garáž) je zakázáno kouření.
4) Eletrické zástrčky umístěné ve společných prostorách jsou určeny pouze pro úklid a činnost domovního údržbáře. Při zjištění černého odběru bude výborem SVJ pachatel pokutován ve výši 5000,- Kč.
5) Zákaz parkování se vztahuje na prostory příjezdových cest v garážích včetně venkovní
příjezdové cesty a prostoru kontejnerového stanoviště.

Čl. 6
Kočárkárna
V kočárkárně smí být umístěny pouze věci k ní navržené (např. kočárky, dětská odrážedla, jízdní kola apod).

Čl. 7
Narušení vnějšího povrchu a vzhledu domu
1) Nájemci/vlastníci bytu nesmí bez písemného souhlasu společenství umísťovat na vnější konstrukci domu (balkony, lodžie, okna, fasádu, střechu a anténní stožár) jakákoliv zařízení a předměty.
2) Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
3) Není dovoleno pěstovat v blízkosti budovy popínavé květiny, které by mohly ohrozit konstrukci fasády např. břečťan.
4) Pro stavbu a instalaci venkovních televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu výboru společenství vlastníků. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti, bezpečnost okolí nebo ruší jeho vzhled.

Čl. 8
Zajištění pořádku a čistoty v domě
1) Vlastník/nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu.
2) Není povoleno zanechávat odpadky před vchodem do bytu či nebytového prostoru, které mohou být příčinou zápachu nebo zvýšení výskytu hlodavců.
3) Při užívání balkónů a lodžií je zakázáno vyhazovat odpad na přilehlé venkovní prostory (nedopalky, zbytky jídla, pecky ovoce atd.).

Čl. 9
Klid v domě
1) Vlastníci/nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce/vlastníky nadměrným hlukem.
2) V době od 22.00 do 6.00 jsou vlastníci/nájemci bytových i nebytových prostor povinni dodržovat noční klid.

Čl. 10
Ostatní
1) Zákaz rozdělávání ohňů na balkónech, lodžiích a v prostorách bližších než 5m od domu. 2) Není dovoleno pěstovat na předzahrádkách dřeviny vyššího vzrůstu, váhového objemu a s kořeny hloubkového růstu např. topol, třešeň.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1) Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Společenství vlastníků Sazovická 488, Praha 5
Správci
Vladimír Karel Kocourek
Popis společenstva

Typ společenstva
společenství vlastníků jednotek
Adresa
Sazovická 488/6
Praha – Zličín
155 21

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář