Mimopracovní aktivity

Pro každého člověka tvoří zdroj radosti v životě zejména mimopracovní aktivity.

Jaké chování můžete očekávat od zaměstnanců Komise?

Mimopracovní aktivity

Mimopracovní aktivity

Obecně se od nás očekává, že v každém okamžiku budeme jednat objektivně a nestranně v zájmu Společenství a pro veřejné blaho.V skutečnosti jednáme v rámci soustavy pravidel, která upravují naše pracovní životy. Mezi ně patří i obecně uznávané normy chování, které od zaměstnanců veřejné správy, pro které je nezávislost a smysl pro odpovědnost vůči veřejnosti základním pravidlem, vyžadují, aby své povinnosti vykonávali řádně. Dotknuté pravidla jsou upraveny ve služebním řádu (články 11 až 26a), stanoví prováděcí pravidla a zvláštním kodexu chování.

Pravidla pro styk s veřejností

Otevřenost a transparentnost jsou ústřední motivy, kterými se řídí naše vztahy s veřejnosťí.V části o transparentnosti najdete přehled a popis iniciativ, které se uskutečnily v této oblasti.
Při výkonu našich činností jsme povinni dodržovat Kodex řádné správní praxe, který se použije od října 2000. Tímto kodexem se zvlášť upravuje způsob, jak máme vystupovat ve vztahu k veřejnosti, a jeho cílem je zaručit služby veřejné správy na vysoké úrovni. Pravidla obsahují i ​​lhůtu 15 pracovních dnů na odpověď na korespondenci veřejnosti. Naše odpovědi by měly být v jazyce odesílatele, pokud tento jazyk patří mezi úřední jazyky EU.

Střet zájmů a mimopracovní aktivity

Bez předchozího svolení nesmíme přijímat dary nebo služby od třetích strán.Nesmieme se účastnit na podnikání nebo ve společnostech, které přicházejí do styku s institucemi EU, pokud takové zapojení má potenciál zpochybnit naši nezávislost.

Každá mimopracovních činnost vyžaduje předchozí schválení a stejně musíme zaměstnavateli oznámit, jak je zaměstnán náš manžel / manželka.

Také se od nás žádá, abychom zaměstnavatele informovali, pokud při výkonu našich povinností nastane situace, kdy se od nás vyžaduje, abychom rozhodli o otázce, s níž jsou spojeny naše osobní zájmy, což by mohlo ovlivnit naši nestrannost.

Máme právo na svobodu projevu při řádném respektování zásady loajality a nestrannosti.Ak zamýšlíme zveřejnit jakoukoli skutečnost související s činností institucí, jsme povinni předem informovat našeho zamestnávateľa.Z pochopitelných důvodů zároveň nemůžeme prozradit utajené informace a máme imunitu na soudní řízení související s naší prací pro instituce .Pokud jde o řízení před národními soudy (občanskoprávní nebo trestněprávní) související s naším osobním životem, podléháme samozřejmě stejným pravidlům jako každý občan EU.

I po odchodu ze služby jsme stále vázáni určitými povinnostmi. Především se musíme chovat čestně a uvážlivě a nesmíme přijmout žádné povinnosti ani pracovní činnosti, které by byly v rozporu se zájmy orgánu (článek 16 druhý odstavec služebního řádu). Pokud máme v úmyslu do dvou let od odchodu ze služby vykonávat novou pracovní činnost, musíme o tom informovat Komisi. Pokud tato činnost souvisí s prací, kterou jsme prováděli během posledních tří let služby, a mohla by vést ke střetu s oprávněnými zájmy Komise, Komise by mohla zakázat provádění této činnosti, nebo vydat souhlas za určitých podmínek. Vysocí úředníci mají výslovně zakázáno provádět během 12 měsíců po odchodu ze služby činnost v oblasti lobbování nebo zastupování ve vztahu k zaměstnancům jejich předchozí instituce ve věcech, za které byli zodpovědní během posledních tří let služby (třetí odstavec článku 16 služebního řádu). Od 1. ledna 2014 v souladu s článkem 16 čtvrtým odstavcem služebního řádu musí Komise každoročně zveřejnit informace o uplatňování tohoto opatření. První výroční zpráva Komise za rok 2015 je nyní k dispozici (EN) (DE) (FR).

Na komisařů savzťahujú tyto zásady: musí učinit prohlášení o svém zainteresovaní a dodržovat zvláštní kodex chování komisařů.

Finanční odpovědnost pracovníků

V služebním řádu se stanoví, že nás mohou požádat, abychom nahradili, v celosti nebo částečně, každou škodu, kterou utrpěli Komunity v důsledku vážného pochybení při plnění pracovních povinností.Finančná odpovědnost se může uplatnit v případě, že pracovník porušil právní povinnost, způsobil finanční škodu a prokázalo se mu úmyslné porušení nebo hrubá nedbanlivosť.Pred přijetím rozhodnutí se pochopitelně posoudí všechny související okolnosti.

Záruky: zajištění vysoké profesionální úrovně

Jaké systémy existují pro případ, pokud někdo přestane respektovat tyto normy?

• Správní šetření a disciplinární řízení

Disciplinární ustanovení se použijí při každém porušení povinností podle služebního řádu, tedy v případech úmyslného zavinění i zavinění z nedbanlivosti.Úrad Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC) vede nestranné správní šetření a připravuje disciplinární konania.IDOC se zabývá všemi záležitostmi, které nespadají do působnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), nebo je ještě nezačal vyšetrovať.V konečném důsledku mohou administrativní vyšetření vést k zahájení disciplinárního konania.Disciplinárne řízení mohou vést k různým peněžním nebo nepeněžním pokutám v závislosti na priestupku.Ako peněžitá pokuta se může aplikovat odklad postupu na vyšší platový stupeň, odvolání z pozice nebo krácení důchodu.

• Interním informátoři

Pokud máme podezření, že dochází k podvodu nebo ke korupci, které poškozují zájmy Společenství, nebo k závažnému porušování pracovních povinností, na základě nového služebního řádu, jsme povinni to oznámit uvnitř Komise nebo přímo OLAF. Jiné instituci mimo Komise smíme podezření oznámit za podmínky, že jednáme v dobré víře a poskytli jsme OLAF přiměřené časové období na reakci.

• Profesionální nezpůsobilost

Systémem ročního hodnocení zaměstnanců Komise se monitorují dosažené výsledky, odbornost a chování.Pokud má pracovník potíže s dodržováním požadovaných norem., Bude se od něj žádat, aby se zúčastnil nápravného doučovacího programu se zvláštními cíli, které se musí dosáhnout v rámci určitého času.Jak se vynaloženo veškeré úsilí napravit tento stav a nedostatečný výkon nadále trvá, se v nejhorším případě může podle článku 51 služebního řádu zahájit proces propuštění nebo přeřazení do nižší třídy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář